Doğu ve Batı uygarlıklarını siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan karşılaştırarak, bunun sonunda ortaya çıkan değişimler karşısında, Türk toplumunun çağdaşlaşma hamlelerini kavramaları; Türk Kurtuluş Savaşı’ nın, Türkiye Cumhuriyeti’ nin kuruluşunu ve Türk toplumunun yeniden yapılanması sürecinde Atatürk’ün rolünü, Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını tanımaları; Yeni Türk devletinin kuruluş dinamikleri olan ulusal egemenlik, ulusal bağımsızlık, laiklik ve çağdaşlaşma ilkelerini kavramaları ve benimsemeleri; Osmanlı Devletinin son yüzyılına ve Türkiye Cumhuriyeti’ nin kuruluş dönemine damgasını vuran çok partili siyasal yaşama geçiş ve demokratikleşme çabalarını kavramaları; Türkiye Cumhuriyeti’ nin, kuruluşundan günümüze kadar geçen sürede, iç ve dış politikada, Türkiye’ nin karşı karşıya kalmış olduğu sorunları kavramaları ve bu sorunların çözümüne dönük bilince kavuşmaları amaçlanmaktadır.

Programın içeriği

 

İnkılâp Kavramı

 • İhtilal Ve İnkılâp
 • Fransız İhtilalı Ve Sanayi İnkılâbı

 

Osmanlı Devletinde Islahat Hareketleri

 • Osmanlı Devletinde Islahat Hareketlerinin Nedenleri
 • Islahat Hareketlerinin Genel Karakteri
 • Islahat Hareketlerinin Gelişimi Ve Dönemleri

 

I. Dünya Savaşı Ve Osmanlı Devleti

 • Birinci Dünya Savaşının Nedenleri
 • Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na Girişi Ve Savaştığı Cepheler
 • Birinci Dünya Savaşı’nın Sona Ermesi Ve Sonuçları

 

I. Dünya Savaşı Sonrası Osmanlı Devleti

 • Osmanlı Devleti’ni Paylaşmak İçin Yapılan Gizli Antlaşmalar
 • Mondros Ateşkes Anlaşması Ve İşgaller
 • İstanbul Hükümeti Ve Mustafa Kemal Paşanın İşgaller Karşısındaki Tutumu
 • İşgaller Ve Kuvayi Milliye Hareketinin Başlaması

 

Mustafa Kemal Paşanın Anadoluya Geçmesi Ve Amasya Tamimi

 • Mustafa Kemal Paşanın İstanbul’daki Çalışmaları
 • Mustafa Kemal Paşanın Samsun’a Çıkışı
 • Amasya Tamimi

 

Kongreler Yolu İle Örgütlenme Ve Kuvayı Milliye

 • Erzurum Kongresi Öncesinde Milli Örgütlenmeler
 • Erzurum Kongresi
 • Balıkesir Ve Alaşehir Kongreleri
 • Sivas Kongresi
 • Sivas Kongresi Sonrasında Toplanan Kongreler

 

Misak-I Milli’den Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne

 • Sivas Kongresi’nden Sonraki Siyasal Gelişmeler
 • Meclis-İ Mebus An’ın Açılışı
 • Misak-I Millî
 • İstanbul’un Resmen İşgali Ve Sonuçları

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Ve Düzenli Ordunun Kurulması

 • Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılışı
 • Türkiye Büyük Millet Meclisinin Yapısı
 • Türkiye Büyük Millet Meclisine Karşı Tepkiler
 • Düzenli Ordunun Kurulması
 • Sevr Antlaşması
 • Doğu Cephesinin Kuruluşu Ve Gümrü Antlaşması

 

Kurtuluş Savaşı

 • Sakarya Savaşı’na Kadar Doğu Ve Güney Cephelerinde Durum
 • Batı Cephesi’nde Savaşın Gelişimi Ve Siyasal Olaylar
 • Birinci İnönü Zaferi Ve Sonuçları
 • İkinci İnönü Zaferi Ve Sonuçları
 • Kütahya-Eskişehir Savaşları Ve Sonuçları
 • Mustafa Kemal’in Başkomutan Seçilmesi Ve Tekâlifi Milliye Emirleri
 • Sakarya Zaferi Ve Sonuçları
 • Büyük Taarruz Ve Sonuçları

 

Kurtuluş Savaşının Sona Ermesi

 • Mudanya Ateşkes Anlaşması
 • Saltanatın Kaldırılması
 • Lozan Barış Antlaşması

 

Cumhuriyetin İlanı Ve Sonrasındaki Gelişmeler

 • Cumhuriyetin İlanı
 • Halifeliğin Kaldırılması
 • Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Ve Şeyh Sait Ayaklanması
 • Mustafa Kemal Paşa’ya Suikast Girişimi
 • Serbest Cumhuriyet Fırkası Ve Menemen Olayı

 

Atatürk Dönemi Dış Siyaseti(1923–1932)

 • Mübadele Sorunu Ve Türk-Yunan İlişkileri
 • Musul Sorunu Ve Türk-İngiliz İlişkileri
 • Yabancı Okullar Sorununun Çözümlenmesi
 • Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Katılması

 

Atatürk Dönemi Dış Siyaseti(1932–1938)

 • Balkan Antantının Kurulması
 • Montreux Boğazlar Sözleşmesi Ve Sonuçları
 • Sadabad Paktının Kurulması
 • Hatay’ın Anavatana Katılması

 

Atatürk Sonrası İç Ve Dış Siyaset

 • İsmet İnönü Döneminde İç Siyaset (1938–1950)
 • Demokrat Parti Döneminde İç Siyaset (1950–1960)
 • 1960 Yılından Sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin İç Siyaseti
 • İkinci Dünya Savaşı Ve Sonrasında Türkiye’nin Dış Siyaseti

 

İnkılâpların Temel Özellikleri, Türk İnkılâbı Ve Etkileyen Akımlar

 • Kültür Kavramı
 • Kültür Değişmeleri
 • Aydınlanma Çağı
 • İnsan Hakları Ve Özgürlükleri
 • Düşünce Akımları
 • Batıdaki Gelişmeler Ve Türk İnkılâbına Etkileri

 

Türk İnkılâbının Hedefleri

 • Devlet Ve Hukuk
 • İnsan Hakları Ve Özgürlükler
 • Demokratik Hukuk Devleti Ve Güvencesi
 • Türk İnkılâbı Ve Demokratik Hukuk Devleti

 

Hukuk Sisteminin Yeniden Yapılanması

 • Türk Hukuk İnkılâbının Temel Niteliği
 • Türk Medeni Kanununun Kabulü
 • Diğer Temel Yasaların Yürürlüğe Girmesi
 • Anayasa Kavramı Ve Hükümet Sistemleri
 • 1924 Anayasası
 • 1961 Anayasası
 • 1982 Anayasası

 

Eğitim Sisteminin Yeniden Yapılanması

 • Türk İnkılâbı Açısından Eğitimin Önemi
 • Tevhid-İ Tedrisat Kanunu’nun Kabulü
 • Maarif Teşkilatı Hakkındaki Kanunun Kabulü
 • Harf İnkılâbı

 

Ekonominin Yeniden Yapılanması

 • Ekonominin Tanımı Ve Ekonomik Sistemler
 • Osmanlı Devleti’nin Ekonomik Ve Mali Yapısı
 • İzmir İktisat Kongresi Ve Sonuçları
 • Cumhuriyetin Kuruluş Yıllarında Ekonomik Ve Mali Durum
 • Devletçilik İlkesinin Uygulanması

 

Toplumsal Yaşamın Düzenlenmesi Yolundaki Yenilikler

 • Türk Kadınına Sağlanan Haklar
 • Soyadı Kanununun Kabulü
 • Kılık Kıyafet Alanında Yapılan Düzenlemeler
 • Takvim, Saat Ve Ölçülerin Değiştirilmesi
 • Sağlık İşlerinin Düzenlenmesi

 

Atatürk İlkelerinin Genel Niteliği

 • Atatürkçü Düşünce Sistemi Ve Atatürk İlkeleri
 • Atatürk İlkelerinin Özellikleri

 

Atatürk İlkeleri/ Cumhuriyetçilik Ve Milliyetçilik

 • Cumhuriyetin Hukuksal Ve Siyasal Niteliği
 • Cumhuriyet Ve Demokrasi
 • Atatürk’ün Cumhuriyetçilik İlkesi Ve Türk Toplumuna Getirdikleri
 • Millet Ve Milliyetçilik Kavramları
 • Atatürk’ün Milliyetçilik İlkesi Ve Türk Toplumuna Getirdikleri

 

Atatürk İlkeleri/ Halkçılık Ve Devletçilik

 • Halkçılık
 • Devletçilik
 • Halkçılık Ve Devletçilik Arasındaki İlişki

 

Atatürk İlkeleri/ Laiklik Ve İnkılâpçılık

 • Laiklik Kavramı Ve Dünyadaki Genel Tarihsel Gelişimi
 • Türkiye’de Laiklik
 • İnkılâpçılık
 • Türk İnkılâbının Niteliği Ve Sonuçları

 

Kursun Süresi ve Katılım Koşulu

 • Programın süresi 72 saattir.

 • T.C. Vatandaşı olmak,
 • En az orta öğretim mezunu olmak,

 

Diğer Kurslar